જમાનો ગમે તેટલો મોર્ડન હોય પણ બાપ આખરે બાપ જ હોય

Adult Joke Jokes
167
73470