જમાનો ગમે તેટલો મોર્ડન હોય પણ બાપ આખરે બાપ જ હોય

Jokes Funny Fun
166
73866